Ders İçerikleri | Psikoloji | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

PSİKOLOJİ

Ders İçerikleri

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İNT100 Üniversite Hayatına Giriş
Kredi / AKTS: 1 K / 1 AKTS
Ders İçeriği: Dersin kapsamı üniversite tanıtımı ve mesleki bilgilerin yanında bilimsel, sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerden oluşan üniversite hayatını tanıtmaktır. Dersin amacı öğrencilerin şu sorularının çözümüne yardımcı olmaktır: Üniversiteli olmak nedir? Üniversite yaşamın hangi değerlerini sunar? Neden Hasan Kalyoncu Üniversitesindesiniz? Hasan Kalyoncu Üniversitesinin ilke, yaklaşım ve kuralları nelerdir? Hasan Kalyoncu Üniversitesinin size sunduğu olanaklar ve hizmetler nelerdir? Hasan Kalyoncu Üniversitesinin kampüs ve yakın çevresini nasıl tanıyacaksınız? Bilimsel, sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerden nasıl yararlanabilirsiniz?
Ders Kodu ve Adı: SSP100 Sosyal Sorumluluk  Projesi
Kredi / AKTS:  2 K / 2 AKTS
Ders İçeriği: Bu dersle öğrencilerimizin çeşitli toplumsal yardım kuruluşlarındaki faaliyetlere etkin bir şekilde katılmaları sağlanarak toplumun farklı kesimlerinden ve farklı gelir gruplarından kişilerle (kadın/ yaşlı ve çocuk) tanışmaları/ onlara bilgi ve becerileri doğrultusunda yardım etmeleri ve çeşitli projelerle toplum içinde daha duyarlı ve sorumlu bireyler olarak yer almalarının sağlanması amaçlanmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: AİİT101  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Kredi / AKTS: 2 K / 2 AKTS
Ders İçeriği: Osmanlının Yıkılışı / Parçalanması / TBMM’nin Açılması / Sosyal Alanlardaki İnkılaplar / Çok Partili Hayata Geçiş.
Ders Kodu ve Adı: TÜR101 Türk Dili ve Edebiyatı
Kredi / AKTS: 2 K/ 2 AKTS
Ders İçeriği: Dilin Tarifi ve Önemi / Dil ve Kültür İlişkisi / Türkçe’nin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri ve Tarihi Gelişimi / Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları / Türkçe’de Sesler ve Sınıflandırılması / Hece Bilgisi / Türkçede İmla ve Noktalama / Kök ve Ekler / Cümle Bilgisi / Anlatım Bozuklukları.
Ders Kodu ve Adı: İNG101 İngilizce I
Kredi / AKTS: 4 K / 5 AKTS
Ders İçeriği: İngilizce I dersinde ana hedef öğrenciye yabancı dil temelinin kazandırılmasıdır. Bu derste öğrenciler/ İngilizceye ilişkin temel gramer (dilbilgisi) bilgilerini edinirler. Sistematik bir şekilde yabancı dil eğitiminin verildiği bu derslerde öğrencilerin/ dil öğretiminin temel unsurlarından konuşma/ yazma/ okuma ve dinleme becerileri geliştirilir. Öğrencilerin İngilizce bilgisi düzeylerini geliştirmek adına uygulamaya konulan bu derslerde öğrenciler/ günlük hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra/ akademik metinleri anlamak için gereken yabancı dil temellerini de oluştururlar.
Ders Kodu ve Adı: İST101 İstatistik I
Kredi / AKTS: 3 K / 5 AKTS
Ders İçeriği: İstatistik Anlamı / Tarihçesi / İstatistik Serileri / Seri Türleri / Serilerin Grafik Gösterimi / Verilerin Sınıflandırılması / Aritmetik / Geometrik / Mod / Medyan / Kartiller / Yüzdelikler / Değişkenlik / Standart Sapma / Değişim / Katsayısı / Kesikli Değişkenlerin Olasılık Dağılımları / Binom / Poisson Dağılımları / Sürekli Değişkenlerin Olasılık Dağılımları / Normal Dağılım ve Uygulamaları / Üstel Dağılım ve Uygulamaları / Asimetri ve Basıklık Ölçüleri / Momentler
Ders Kodu ve Adı: PSK101 Psikolojiye Giriş I
Kredi / AKTS: 3 K / 5 AKTS
Ders İçeriği: Psikolojinin Tanımı / Psikoloji Tarihi / Psikolojinin Alanları (Sosyal Psikoloji/ Klinik Psikoloji/Eğitim Psikolojisi vs.) / Psikoloji Kuramları (Davranışçı Kuramlar/ Bilişsel Kuramlar/ Varoluşçu Kuram Vb.) / Psikolojinin Biyolojik Temelleri Duyum ve Algılama /  Duygular / Bellek / Öğrenme / Zeka ve Kuramları / Savunma Mekanizmaları
Ders Kodu ve Adı: PSK105 Psikoloji Tarihi
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Erken Dönem Psikoloji Çalışmaları / Felsefenin Psikoloji Üzerindeki Etkileri / Fizyolojinin Psikoloji Üzerindeki Etkileri / İşlevselcilik: İlk Etkiler / İşlevselcilik: Kuruluşu ve Gelişimi / Uygulamalı Psikoloji / Davranışçılık: İlk Etkiler / Davranışçılık: Başlangıç / Davranışçılık: Kuruluştan Sonra  / Geştalt / Psikanaliz / Hümanistik Psikoloji / Bilişsel Psikoloji /
Ders Kodu ve Adı: PSK111 Sosyal Psikoloji I
Kredi / AKTS: 3 K / 5 AKTS
Ders İçeriği: Sosyal Psikoloji Nedir? /  Sosyal Psikolojide Araştırma Yöntemleri / Sosyal Biliş Yükleme Kuramları/  Sosyal Etki ve Uyma / Kabul ve İtaat / Tutumlar / İkna ve Tutum Değişimi / Grup Kuramları I /Grup  Kuramları II / Gruplar Arası İlişkiler I / Gruplar Arası İlişkiler II

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: PSK010 Marka Geliştirme
Kredi / AKTS: 2 K / 2 AKTS
Ders İçeriği: Markanın Tanımı, Rekabet ve Markalaşmanın Önemi / Markanın Firmalar, Tüketiciler, Aracılar ve Toplum Açısından Faydaları / Rekabet için Marka Yaratma ve Kalite, Kalite İyileştirme Faaliyetler / Markanın Günlük Hayatımızdaki Yeri ve Önemi, Markanın Başarı Şartları ve Etkili Marka  / Marka İmajı ve Satışların Geliştirilmesindeki Önemi / Konumlandırma Stratejisinde Kullanılacak Temel Yaklaşımlar / Pazarda Lider Olarak Konumlanma, Pazar Liderine Göre Konumlama / Yeni Ürün Geliştirilmesi, Ürün Hatlarının ve Markaların Yönetilmesi ve Ürün Hattı Kararları / Üretici İşletmenin İmajını Kullanmak ya da Üretim Dalının Genişletilmesi / Marka Yönetiminin Yeni Kuralları / Markanın Olgun Pazarlarda Karşılaştığı Güçlükler / Ürün Kullanımını Değiştirme, İmaj Değişikliği Yapma
Ders Kodu ve Adı: TÜR102 Türk Dili ve Edebiyatı
Kredi / AKTS: 2 K / 2 AKTS
Ders İçeriği: Mektup türleri/ özellikleri ve kuralları / Örnekler / Makale türünün özellikleri/ kuralları ve örnekleri / Fikir yazısı olan fıkraların yazılma kuralları ve örnekler / Bibliyografyadan yararlanma / Biyografi nasıl yazılır/ edebiyattaki yeri nedir? / Gezi yazısında nelere dikkat edilir? / Anıların edebiyattaki yeri ve yazma kuralları / Deneme ve Diğer türlerden farkı / Kitap ve dergi incelemesi / Konferans / Açık Oturum / Panel / Panele hazırlık/ uygulama ve sonuç / Sempozyum / Münazara: Kuralları ve sonuçları
Ders Kodu ve Adı: AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Kredi / AKTS: 2 K / 2 AKTS
Ders İçeriği: Meclis-i Mebusan’ın açılışı ve Misak-ı Milli’nin Kabulü / İstanbul’un işgali / T.B.M.M. açılışı / Sevr Barış Antlaşması / İstiklal Mahkemeleri / 23 Nisan 1920 Sonrası Milli Mücadele Hareketi / Doğu Cephesi Harekatı / I.İnönü Zaferi / İlk Anayasanın Kabulü / II. İnönü Zaferi / Kütahya-Eskişehir Savaşı / Sakarya Meydan Muharebesi / Ankara Antlaşması / Büyük Taarruz / Saltanatın Kaldırılması / Mudanya Mütarekesi / Lozan Antlaşması / Cumhuriyetin İlanı / Hilafetin Kaldırılması / 1924 Anayasası / Cumhuriyetin İlanından Sonra Yapılan İnkılaplar / Yapılan İnkılaplara Duyulan Tepkiler / Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri / 1923-1930 Dönemi Türk Dış Politikası / 1930-1938 Arası Türk Dış Politikası / Atatürk İlkelerinin Açıklanması.
Ders Kodu ve Adı: İNG102 İngilizce II
Kredi / AKTS: 4 K/ 5 AKTS
Ders İçeriği: Bu ders İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir ve orta düzeyde İngilizce’ye giriş (pre-intermediate) onularını içermektedir. Gramer yapıları üzerinde yoğunlaşırken/ çeşitli yollarla bütün dil becerilerinin geliştirilmesi teşvik edilmektedir. Alıştırmalar dinleme/ sözlü iletişim veya okuma-anlama becerileri veya bunların bir kombinasyonuna yönelik olarak işlenmektedir.
Ders Kodu ve Adı: İST102 İstatistik II
Kredi / AKTS: 3 K / 6 AKTS
Ders İçeriği: İstatistiksel Tahminleme/ Nokta Tahminlemesi/ Aralık Tahminlemesi/ Hipotez Testleri / Anlamlılık Seviyesi / Ki-Kare Testleri / Uygunluk Testi /  Korelasyon / Kısmi Korelasyon / Parametrik Olmayan Korelasyon / Basit Doğrusal Regresyon / İndeksler / Zaman Serisinin Tanımı Ve Grafik İle Gösterilmesi / Zaman Serileri
Ders Kodu ve Adı: PSK102 Psikolojiye Giriş II
Kredi / AKTS: 3 K / 5 AKTS
Ders İçeriği: Biliş / Güdülenme / Heyecan / Gelişim Kuramları / Kişilik ve Kişilik Kuramları / Anormal Psikoljisi / Terapi Yöntemleri / Sosyal Psikoloji
Ders Kodu ve Adı: PSK112 Sosyal Psikoloji II
Kredi / AKTS: 3 K / 5 AKTS
Ders İçeriği: Sosyal Psikoloji Alanı ve Araştırma Yöntemleri / Sosyal Algı ve Sosyal Biliş / Tutumlar ve Tutum Değişimine İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar / Sosyal Davranışı Etkileyen Psikolojik Süreçler / Sosyal Etki ve Uyma / Grup Dinamikleri / Liderlik /  Roller / Sosyal Öğrenme / Kişiler Arası İlişkiler.
Ders Kodu ve Adı: PSK114 Kişiler Arası İletişim Becerileri
Kredi / AKTS: 2K/ 3 AKTS
Ders İçeriği: İnsan İlişkileri Kavramının Tarihçesi, Diğer Alanlarla İlişkisi, Günümüzdeki Durumu / Niçin Etkileşim Kurarız? / İlişkilerin Gelişim Evreleri, İlişki Başlatma, İlişkilerde Derinlik Ve Genişlik, Sosyal Nüfuz Kuramı / Çekicilik (Çekicilik, Yakınlık, Pekiştirme, Benzerlik, Tamamlayıcılık, Yakınlık Arama Stratejileri) / Güç (Gücün Kuralları, Gücün Dayanakları, Gücü Kullanma Biçimleri) / Çatışma (Çatışmanın Doğası, Verimli Ve Verimsiz Çatışma Stratejileri, Çatışma Analizi) / Arkadaşlık (Tanımı Ve İşlevleri, Arkadaşlığın Kuralları, Gelişim Ve Evreler, Cinsiyet Farkı) / Aşk (Aşkın Doğası, Aşkın Tipleri, Aşkta Cinsiyet Farklılıkları, Aşkın Gelişimi) / İletişim Ve Önermeleri (İletişim Tanımları, İletişimin Amaçları, İletişimin Önermeleri) / Sözsüz Mesajlar (Sözsüz Mesajların İşlevleri, Evrensel Kuralları, Jest, Yüz İfadesi, Göz Teması, Dokunma, Yer İletişimi, Sessizlik, Nesne Kullanımı) / Sözlü Mesajlar (Dil Ve Anlam, Dil Ve Kültür, Sözlü İletişimin Tuzak Ve İlkeleri, Sözlü İletişimin Engelleri) /Başkalarıyla Çatışma (Gönderici, Mesaj Alıcı, Geribildirim, Gürültü, Kişisel Etkililik) / Birincil İlişkilerin Bozulması (Birincil İlişkiler, Aileler, Birincil İlişkilerde İletişim, İlişkilerin Bozulması, Bozulmayla Başa Çıkma) / Kendini Açma, Kendini Ayarlama (Öz Farkındalık, Öz Farkındalığı Artırma, Kendini Açma, Kendini Açmayı Etkileyen Faktörler, Kendini Açmanın Ödül Ve Tehlikeleri, Kendini Ayarlama)
Ders Kodu ve Adı: PSK112 Sosyal Psikoloji II
Kredi / AKTS: 3 K/ 5 AKTS
Ders İçeriği: Sosyal Psikoloji II dersinin amacı, Sosyal Psikoloji I dersinin devamı olarak, bireylerin çeşitli sosyal bağlamlardaki davranışlarına dair kuram ve bulguları tanıtmaktır.  Önyargı ve ayrımcılık / Saldırganlık / Kişiler arası ilişkiler / Liderlik / Dil ve iletişim / Kültür konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

3. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: PSK229 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma
Kredi / AKTS: 2K / 4 AKTS
Ders İçeriği: Bilim/ Bilgi Türleri /  Bilimsel Bilginin Özellikler / Bilimsel Yöntem /  Bilimsel Araştırma / Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği / Bilimsel Araştırma Sürecinin Aşamaları / Literatür Taraması / Bilimsel Makale Çeşitleri / Literatürün Değerlendirilmesi, Özetlenmesi ve Yorumlanması / Amprik Araştırmaların ve Derleme Makalelerinin Raporlaştırılması / APA 6’ya Göre Alıntı Yapma ve Kaynak Gösterimi
Ders Kodu ve Adı: PSK203 Gelişim Psikolojisi I
Kredi / AKTS: 3K / 6 AKTS
Ders İçeriği: Gelişimle İlgili Temel Kavram ve İlkeler/ Gelişim Kuramları / Gelişim Dönemleri / Çocukluk Döneminin Bedensel, Bilişsel, Kişilik ve Ahlak Gelişimi / Ana-Baba Çocuk Etkileşimi / Çocuklarda Görülen Davranış ve Uyum Sorunları / Ergenlik Döneminin Temel Özellikleri / Ergenlik Döneminin Bedensel  Bilişsel, Kişilik ve Ahlak Gelişimi / Ergenlik Dönemi Sorunları ve Bunlarla Baş Etme Yolları. Yetişkinlik Dönemi Özellikleri / Yaşlılık Dönemi Özellikleri
Ders Kodu ve Adı: PSK225 Fizyolojik Psikoloji
Kredi / AKTS: 3 K / 6 AKTS
Ders İçeriği: Nörobilim / Sinir sistemi / Psikofarmakaloloji / Fizyolojik Psikolojide Araştırma Yöntemleri ve Stratejileri / Duyular / Uyku ve Biyolojik Ritim / Üreme / Duygular / Öğrenme ve Bellek / Nörolojik Bozukluklar / Şizofreni, Duygulanım Bozuklukları / Otizim / Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluluğu
Ders Kodu ve Adı: PSK207 Kişilik Kuramları I
Kredi / AKTS: 3 K / 5 AKTS
Ders İçeriği: Kişilikle İlgili Temel Kavramlar / Kişiliğin Gelişimi / Kişilik Kuramlarının Özellikleri Ve Karşılaştırılması / Kişilik nedir? ve Kişilik Psikolojisinde Bilimsel Yöntem / Freud-Psikoanalitik Kuram  /Jung-Analitik Psikoloji / Adler-Bireysel Psikoloji / Horney-Sosyal ve Kültürel Psikanaliz / Erikson-Psikoanalitik Ego Psikolojisi
Ders Kodu ve Adı: PSK213  Eğitim Psikolojisi (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Eğitim Ortamlarında Bilgi / Eğitim Müdahalelerin Etkinliği / Öğretimin Psikolojisi / Okulların Sosyal Psikolojik İncelemesi / Öğrencilerin Nasıl Öğrendiği ve Geliştiği / Eğitime Yön Veren Felsefeler
Ders Kodu ve Adı: PSK215   Sosyolojiye Giriş (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Sosyoloji Biliminin Ortaya Çıkışı / Fikir Akımları / Sosyolojinin Ve Toplumun Tanımı / Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Geçiş / Toplumsal Değişimler / Toplumsal Sistem/ Toplumsal Rol / Toplumsal Statü / Toplumsal Gelişme/ Medyanın Etkileri/ Küreselleşmenin Toplumsal Etkileri
Ders Kodu ve Adı: PSK217   Felsefeye Giriş (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: İnsan Bilgisi ve Düşünme Şekilleri /  Bilgi/ Öğrenme / Düşünme / Dogmatik Bilgi / Düzensiz Bilgi Dogmatizm / Şüphecilik / Skolastik ve Eleştirel Düşünce / Pozitivist Görüş / Bilginin Kaynağı / Rasyonalizm  / Ampirizm / Pragmatizm/ Estetik
Ders Kodu ve Adı: SBU207   İnsan Hakları (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: İnsan Hakları Kavramı /  Tarihi Gelişimi / Uluslararası İnsan Hakları Rejimlerinin Evrimi / Çağdaş Dünya Siyasetinde İnsan Hakları / İnsan Hakları Mahkemeleri
Ders Kodu ve Adı: PSK219   Özel Eğitim (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Özel Eğitimin Tanımı/ Özel Eğitimle İlgili Temel İlkeler/ Engelliliği Oluşturan Nedenler / Engele Bakışla İlgili Tarihsel Yaklaşım / Dil ve İletişim Bozukluğu / Süregelen Hastalıklar / Özel Öğrenme Güçlüğü / Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu / Otizim / Üstün Yetenekli Çocuklar / Engellilerin Eğitimleri.
Ders Kodu ve Adı: PSK221 Sunum Teknikleri (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Etkili İletişim Becerileri / Sözel Ve Sözel Olmayan İletişim Kuralları / Etkili Sunum Yapma Becerisi / Eğitim Verme Becerileri / Grup Yönetme Becerileri
Ders Kodu ve Adı: PSK223 Liderlik Psikolojisi  (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Liderlik Fonksiyonları, Özellikleri, Fonksiyonları ve Temel Kavramlar / Liderlik Yaklaşımı / Liderlik Sosyal Kimlik Teorisi / Liderlik Stilleri / Duygusal zeka ve liderlik / Önde gelen biyografiler: Malcolm X, Mahatma Gandhi
Ders Kodu ve Adı: İNG201 İngilizce III(Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Bu ders orta-ileri düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.

4. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: PSK202  Uygulamalı İstatistik
Kredi / AKTS: 3 K / 5 AKTS
Ders İçeriği: Varyans Analizine Giriş /  f dağılımı / Kareler Toplamı / İki Değişkenli Seçkisiz  Gruplar Deseni / Üç Değişkenli Seçkisiz Gruplar Deseni / Seçkisiz Gruplar Desenleri İçin Ortalamalar Arası Anlamlılık Testleri / Denek İçi Desenler (seçkisiz blok desenleri)/ Karışık Desenler / Kovaryans Analizi / Ana bileşenler Analizi / Faktör Analizi / Diskriminant Analizi/ Çok boyutlu Ölçekleme/ Öbekleme Analizi/ Lojistic Regresyon/ Bilgisayar uygulamaları anlatılacaktır
Ders Kodu ve Adı: PSK204 Gelişim Psikolojisi II
Kredi / AKTS: 3 K / 6 AKTS
Ders İçeriği: Yetişkinlik / Yaşlılık / Ölüm Kavramlarını Tanıma. / Yetişkinlikte Kişilik Gelişimini Açıklayan Kuramlar /Yaşlılık ve Ölüm
Ders Kodu ve Adı: PSK208 Kişilik Kuramları II
Kredi / AKTS: 3 K / 5 AKTS
Ders İçeriği: Bu dersin amacı, Psikolojinin temel alanlarından kişilik psikolojisindeki temel teori ve uygulamalara ilişkin bilgi ve becerileri arttırmaktadır. Özellik Yaklaşımı / Kişiliğe Biyolojik Yaklaşım / Humanistik Yaklaşım / Davranışçı Yaklaşım / Bilişsel Yaklaşım dersin içeriğini oluşturur
Ders Kodu ve Adı: PSK230 Bilişsel Psikoloji
Kredi / AKTS: 3 K / 5 AKTS
Ders İçeriği: Bilişsel Süreçlerin Altında Yatan Kritik Kuram ve Kavramlar / Bilgi İşleme Modeli/ Bilgi İşleme Yapı ve Süreçleri /  Örüntü Tanıma / Dikkat / Bellek / Geri Getirme ve Kodlama / Karar Verme ve Problem Çözme / Öğrenme / Dil / Heyecan / Güdülenme Süreçleri
Ders Kodu ve Adı: PSK210   Test Dışı Teknikler(Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: bireyi tanıma konusunda temel kavram ve ilkeleri / test dışı tekniklerin kullanımı / bireysel ayrılıklar/ bireylerin özellikleri / bireylerin psikolojik açıdan yetenek, ilgi, değer, kişilik özellikleri, sosyo-ekonomik özellikleri kavramlarının  anlamı
Ders Kodu ve Adı: PSK212 Algı Psikolojisi (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Beyin Ve Çevre Etkileşiminin Kavranması /  Duyu ve Algı Tanımı/ Duyu ve Algı Arasındaki Farklar Ve İlişkileri / Duyusal Sistemin Temel Birleşen ve İşlevleri/ Psikofizik Kavramı ve Ölçüm Teknikleri / Algı Kuramları/ Görme Duyusu ve Görsel Algı / İşitme Duyusu ve İşitsel Algı / Koku ve Tat Duyusu İle Algı
Ders Kodu ve Adı: PSK214   Davranış Bozuklukları(Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Farklı Kuramlara Göre Davranış Bozukluklarının Tanımı ve Nedenleri/ Klasik Sınıflandırma ve Güncel DSM Tanı Ölçütleri / DSM Tanı Ölçütlerine Göre Davranış Bozuklukluları ve Müdahale Yöntemleri
Ders Kodu ve Adı: PSK216   Trafik Psikolojisi(Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Trafik Psikologu ve Çalışmaları  / Trafikte İnsanların Mutluluğunu, Güvenini Sağlamanın Trafik Sisteminin Düzenini Sağlamaktaki Önemi / Farklı Ülkelerdeki Uygulamalar Nelerdir / Avrupa’da Alkollü Sürücüler İçin Düzenlenen Programlar / Psikoteknik Değerlendirmelerden Elde Edilen Bilgiler / Kazaya Sebep Olan Kişileri Topluma Geri Kazandırma İçin “Sürücü Geliştirme Programları”.
Ders Kodu ve Adı: PSK220   Spor Psikolojisi(Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Spor Psikolojisi kapsamında sporcunun psiko-sosyal konumu ve performansının duygu-durumu/ kişilik özellikleri ve stres faktörlerinin önemi ile incelenerek/ sporcunun özel durumuna bağlı olarak görüşmelerde dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulur. Bireysel ve grup çalışmalarının önemi ve motivasyon teknikleri sunulur.
Ders Kodu ve Adı: PSK222   Öğrenme Psikolojisi(Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Öğrenme Psikolojisi Çalışılırken Kullanılan Araştırma Yöntemleri / Öğrenme Psikolojisinin Tarihçesi/ Öğrenme Psikolojisinde Temel  Kavramlar/ Refleksler ve Türe Özgü Davranışlar / Habitasyon / Klasik Ve Operant Şartlanma / Her Bir  Öğrenme Paradigması İçin Davranış Kazanımını Etkilediği Düşünülen  Belirli Faktörlerin Açıklanması/ Öğrenme Mekanizmaları Üzerine Farklı  Teorik Tartışmalar.
Ders Kodu ve Adı: PSK228 Toplumsal Cinsiyet(Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Dersin amacı doğrultusunda kadın ve erkeklerin bulgulanan bilişsel ve davranışsal farklılıkları ile benzerlikleri aktarılacak, sonrasında ise bu bulguları açıklayan kuramlar ele alınacaktır. Daha sonra ise, toplumsal cinsiyetin başarı, iletişim, kişiler arası ilişkiler ve sağlık ile ilişkisi incelenecektir. Cinsiyet çalışmalarında yöntem ve tarihçe / Cinsiyet rolleri / Cinsiyet temelli kalıpyargılar ve ayrımcılık / Cinsiyet farklarına dair gözlemler /Cinsiyet farklarına dair bulgular/ Toplumsal cinsiyet ve başarı / Toplumsal cinsiyet ve iletişim / Toplumsal cinsiyet ve kişilerarası ilişkiler / Toplumsal cinsiyet ve sağlık
Ders Kodu ve Adı: PSK231 Sağlık Psikolojisi (Seçmeli)
Kredi / AKTS:  2K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Sağlık Psikolojisinin Temel Kavramları ve Modelleri / Hastalık ve Sağlık Tanımlaması Algısı / Sağlığın Korunması/ Hastalıkların ve Stresin Oluşumundaki Psikolojik Süreçler/ Stres ve Hastalıkla Baş Etme/ Sosyal Destek Süreçleri
Ders Kodu ve Adı: İNG202 İngilizce IV (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Bu ders orta-ileri düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.
Ders Kodu ve Adı: PSK226 Psikolojinin Felsefi Temelleri(Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Psikolojiyi etkileyen felsefi eğilimler, Eski Yunan felsefesinden 20. yüzyıla damgasını vuran varoluşçu felsefeye kadar incelenecektir.

5. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: PSK301 Psikoterapi Yaklaşımları I
Kredi / AKTS: 3 K / 5 AKTS
Ders İçeriği: Psikoloji Kuramlarının Normal Dışını Nasıl Açıkladığı / Terapötik İlişkiler Özellikleri ve Tekniklerinin Aktarılması / Psikoterapötik Kuramların Psikopatolojiyi Nasıl Kavramsallaştırdığı / Psikanalitik Terapi / Adler Terapisi / Varoluşçu Terapi / Birey Merkezli Terapi / Gestalt Terapi
Ders Kodu ve Adı: PSK303 Psikolojik Testler
Kredi / AKTS: 3 K / 5 AKTS
Ders İçeriği: Psikolojik Testlerin Temel Kavramları ve Özelliklerini/ Ölçek Türleri / Psikolojik Testlerin Geçerlilik ve Güvenirlilikleri / Psikolojik Testlerin Geliştirilmesi / Psikolojik Testleri Uygulama / Puanlama  / Yorum Tablolarının Değerlendirilmesi / Ölçek Oluşturma
Ders Kodu ve Adı: PSK305 Psikopatoloji I
Kredi / AKTS: 3 K / 6 AKTS
Ders İçeriği: Normal ve Normal Dışının Tanımı / Psikolojik Bozuklukların Sınıflandırılması / Belirtileri ve Özellikleri /  Psikopatolojinin Tarihçesi / Psikolojik Tedavi Yaklaşımları / Nevrozlar ve Psikozlar / Kaygı / Duygu Durum Bozuklukları / Yeme Bozuklukları / Madde Bağımlılığı
Ders Kodu ve Adı: SOS301 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Kredi / AKTS: 3 K / 5 AKTS
Ders İçeriği: Bu dersin temel amacı araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktır. Veri değerlendirme ve rapor yazma için gereken bazı istatistik ve bibliyografik yazılım paketleri de ders süresince kullanılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: PSK313   Yaşam Dönemi ve Uyum Sorunu (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Bebeklik Dönemi / Çocukluk Dönemi / Ergenlik Dönemi / Genç Yetişkinlik Dönemi / Orta Yaşlar Ve Yaşlılık Dönemi / Uyum Problemleri / Uyum Problemleri İle Baş Etme Yolları.
Ders Kodu ve Adı: PSK315   Atipik Çocuk Psikolojisi (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Otizim / Zihinsel Engelli Çocuklar / Hiperaktivite Ve Dikkat Eksikliği / Öğrenme Bozukluğu / Üstün Zekâlı Çocuklar / Görme ve İşitme Engelli Çocuklar / Cerabral Palsyli Çocuklar/  Tanı Kriterleri ve Psikolojik Özellikleri / Gelişimde Psikolojik Desteğin Önemi / Aile Danışmanlığı / Eğitim ve Aile / Psikolog ve Hekim İş Birliği ile Ekip Çalışmasının Önemi.
Ders Kodu ve Adı: PSK317   Antropolojiye Giriş (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: İnsanın Biyolojik Yapısı / Grup İlişkileri / Kültür Ve İnsanlığın Evrimi / İnsan Türlerinin Teknik Ve Doğayla İlişkileri /  Üretim Modelleri / Sosyal Örgütlenmeler
Ders Kodu ve Adı: PSK319   Çocuk ve Adalet (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Çocukluk Ve Çocuğun Tanımı / Antisosyal Davranış Kavram ve Kapsamı / Suç Davranışı/ Çocuk Adalet Sistemi / Kuramsal Yaklaşımlar / Mevzuat ve Uluslararası Belgeler / Ekosistem Perspektifi ve Güçlenme Yaklaşımı Açısından Çocuk Suçluluğu/ Tedavi Modelleri / Kanunla İhtilafa Düşen Çocuklarla Çalışma / Ekip Çalışması
Ders Kodu ve Adı: PSK321 Motivasyon ve Heyecan (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Motivasyonun Tanımı / Motivasyon İle İlgili Kuramlar / İçgüdü / Dürtü / İhtiyaçlar / Motivasyon ve Algı / Yükleme Kuramı / Sosyal Motivasyon / Heyecan ve Öğrenme Süreci
Ders Kodu ve Adı: PSK323 Bağımlılıklar (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Bağımlılık Kavramı / Bağımlılık Yapıcı Maddelerin Özellikleri / Bağımlı Kişinin Özellikleri / DSM-IV Bağımlılık Kriterleri / Bağımlılığı Önleme / Bağımlılığa Müdahalede Yapılması Gerekenler/ Eylemsel Bağımlılıklar
Ders Kodu ve Adı: PSK327 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Endüstriyel & Örgütsel Psikoloji’nin Tarihçesi, ve temel kronolojisi./ Endüstriyel & Örgütsel Psikoloji’nin Bireysel Düzeydeki Temel Kavramları / Algı ve Atıf Teorisi, Algısal Hatalar / Bireysel Farklılıklar: Bilişsel Yetenek, Kişilik Özellikleri, Duygusal Zeka veYetkinlikler / Motivasyon / Endüstriyel & Örgütsel Psikoloji’nin Grup Düzeyideki Temel Kavramları / İletişim, Çatışma Yönetimi ve Müzakere / Kurumsal Güç ve Politika, Takım Çalışması / Liderlik / Endüstriyel & Örgütsel Psikoloji’nin Kurum Düzeyindeki Temel Kavramları / Örgüt Teorisi & Yapısı // Örgütsel Kültüt ve İklim
Ders Kodu ve Adı: PSK325 Yakın İlişkiler Psikolojisi (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Bu derste yakın ilişkilerin tanımı, başlatılması, sürdürülmesi ve bozulması süreçlerine dair kuram ve bulgulara yer verilecektir. Ayrıca yakın ilişkiler yaklaşımlarının kültürler arası geçerliliği çeşitli tartışma ve öğrenci sunumlarıyla irdelenecektir.
Ders Kodu ve Adı: PSK329 Klinik Psikolojiye Giriş (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Klinik psikolojide mesleki pratik ve dayandığı etik kurallar, psikolojik değerlendirme, vaka formulasyonu oluşturma ve psikoterapi kuramları anlatılacaktır
Ders Kodu ve Adı: PSK331 Mesleki İngilizce I (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Psikolojinin ana alanlarında ilgili konularda sözcük kazanma, okuma, kavrama ve çeviri yapma uygulamalarını içerir.
Ders Kodu ve Adı: PSK333 İleri Okumalar I (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Bu dersin amacı, psikoloji öğrencilerinin mesleki alanlarına ait ulusal ve uluslararası hakemli dergilerdeki makaleleri okuyup anlama ve kritik edebilme becerilerini geliştirmektir. Dergi türlerinin incelenmesi Bir derginin kalite standartlarını nasıl belirleyebiliriz? Psikolojinin uzmanlık alanlarına göre Türkçe ve İngilizce dergi türlerinin incelenmesi. Makale türleri ve makalelerin formatı. Bir makalede olması gereken hususlar. Türkçe ve İngilizce makale örnekleri. Makalenin kuramsal temelinin analiz edilmesi. Makalenin yöntem kısmının analiz edilmesi. Makalenin bulgular kısmının analiz edilmesi .Makalenin tartışma kısmının analiz edilmesi. Gelişim psikolojisi ile ilgili bir makalenin okunup analiz edilmesi. Klinik psikoloji ile ilgili bir makalenin okunup analiz edilmesi . Endüstri psikolojisi ile ilgili bir makalenin okunup analiz edilmesi. Eğitim psikolojisi ile ilgili bir makalenin okunup analiz edilmesi. Deneysel psikoloji ile ilgili bir makalenin okunup analiz edilmesi. Sosyal psikoloji  ile ilgili bir makalenin okunup analiz edilmesi. Adli psikoloji ile ilgili bir makalenin okunup analiz edilmesi. Siber psikoloji ile ilgili bir makalenin okunup analiz edilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: İNG301 İngilizce V (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim  duyacakları; bilgi edinme, edinilen bilgiyi düzenleme ve uluslararası düzeyde kabul edilen bir  biçimde yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir öğretim programı izlenmektedir. Bir paragrafın temel öğelerini (konu cümlesi, gelişme ve ana ve yardımcı destek cümleleri, sonuç  cümlesi) ayırt eder. Olayları tarihsel bir sıralama yaparak bir bütün içerisinde yazılı olarak ifade eder. Birlik, tutarlılık, bağlılık, bütünlük ilkelerine uygun olarak tasvir paragrafları yazar  ve mekâna göre sıralama yapar. Birlik, tutarlılık, bağlılık, bütünlük ilkelerine uygun olarak açıklayıcı paragraflar yazar ve mantık sıralaması yapar. Yazma süreci ve aşamalarına ilişkin (yazma işinin anlaşılması, beyin fırtınası, fikirlerin düzenlenmesi, ilk taslağın yazılması, ilk  taslağın yeniden yazılması, son halinin yazılması) bilgi sahibidir. Bir paragrafın nasıl genişletilip kompozisyona dönüştürüleceğine ilişkin (tez cümlesi, tez cümlesinin parçaları, denemede giriş gelişme ve sonuç paragrafları) bilgi sahibi olur. Fikirlerini ifade edecek türde kompozisyon yazar.

6. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: PSK302 Psikoterapi Yaklaşımları II
Kredi / AKTS: 3 K / 5 AKTS
Ders İçeriği: Temel Psikoterapi Yöntemleri / Kuramları Ve Yönergeleri / Davranışçı Terapi / Rasyonel Emotif Terapi/  Bilişsel Terapi/ Sorun Çözme Terapisi / Transaksiyonel Analiz / Uygulama Örnekleri / Çift Terapileri / Psikodrama / Aile Terapileri
Ders Kodu ve Adı: PSK310 Aile Psikolojisi
Kredi / AKTS: 3 K / 5 AKTS
Ders İçeriği: Ailenin Tanımı Ve Yapısı / Aile Sistemlerinin Altında Yatan Temel İlkeler / Sistemlerin Etkileşimi / Aile Terapisinde Temel Yaklaşımlar / Aile İçindeki Kişisel ve Kişilerarası Süreçler / Psikolojik Açıdan Aile / Ana-Babalık/ Cinsel İşlev, Uyum Bozukluğu / Erken evlilikler, Boşanma.
Ders Kodu ve Adı: PSK306 Psikopatoloji II
Kredi / AKTS: 3 K / 6 AKTS
Ders İçeriği: DSM IV Kapsamında; Somatoform Bozukluklar / Disosiyatif Bozukluklar / Cinsel İşlev Bozuklukları / Kişilik Bozuklukları / Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozuklukların Özellikleri/ Psikolojik Tedavi Yolları / Çeşitli Kuramsal Altyapı ve Yaklaşımlar Eşliğinde Çözümlemeleri / Uygulanabilecek Teknikler
Ders Kodu ve Adı: PSK308 Görüşme Teknikleri
Kredi / AKTS: 3 K / 5 AKTS
Ders İçeriği: Klinik Psikoloji Temel Görüşme Becerileri / Kuramsal Bilgi /  Süreç / İçerik / Dikkati Yönlendirme / Dinlemenin Temel Boyutları / Dinlemeyi Engelleyebilecek Etmenlerin İncelenmesi / Görüşme Sürecinde Saygı Kavramı / İçtenlik/ Empati / Somutluk / İleri Düzeyde Empati Kavramı / Süreç ve İçeriğinin Aktarılması / Rol Alma Şeklindeki Uygulamalar
Ders Kodu ve Adı: PSK326 Çocuk Psikolojisi  (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Çocuğun fiziksel gelişimi / Bilişsel gelişim / Psikoseksüel gelişim / Çocuğun psikososyal gelişimi / Çocuğun moral gelişimi / Çocuğun cinsel eğitimi / Ahlak Eğitimi / Çocuğun Akademik Gelişimi / Evde Pozitif Disiplin / Zor sorulara nasıl cevap vereceğiz?
Ders Kodu ve Adı: PSK324 Projektif   Testler (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Projektif Testlere giriş / Louisa Duss / Bir İnsan Çiz Testinin Tanıtılması / MMPI/ SCL-90 / Testlerinin Uygulamalı Olarak Değerlendirilmemsi / CAT Uygulanışı ve Vaka Örnekleri / TAT Projektif Testinin Uygulanması ve Vaka Örnekleri / Rorschach Projektif Testine Giriş Ve Tarihçesi / Rorschach Vaka Örnekleri / Rorschach Sınıf İçi Uygulama Çalışması/ Rorschach/ TAT ve CAT Testlerinin Kullanım Alanları / Etik Kurallar.
Ders Kodu ve Adı: PSK322   Nöropsikoloji (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Dil / Algı / Bellek / Heyecan / Beyin ve İşlem Bozuklukları / Beyin ve İşlem Bozuklukların Tanısı, Tanı Yöntemleri İle Bu Bozuklukların Rehabilitasyonu.
Ders Kodu ve Adı: PSK318   Kültürler Arası Psikoloji (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Kültürün Psikoloji Çalışmalarındaki Önemi / Farklı Kültür Tanımları / Kültürlerarası ve Kültürel Psikoloji Ayırımı / Araştırma Yöntemleri / Birey ve Kültür / Farklı Kültürlerarası Çalışmalardan Örnekler / Kültür ve Benlik İlişkisi / Yerel Psikolojiler / Farklı Kültürlerde Cinsiyet Rolleri.
Ders Kodu ve Adı: PSK316   Biyolojik Psikoloji (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Davranışın Biyolojik Temelleri / Sinir Sisteminin ve Beynin Çalışma İlkeleri/ Endokrin Sistem / Sinir Sistemlerinin Anatomisi/ Beynin Gelişimi ve Esnekliği / Duyu Sistemleri / Vücut Hareket ve Ritimleri / Vücut İçi Düzenlemeler/ Üreme Davranışları / Heyecanlar, Öğrenme, Bellek ve Dil Gibi Psikolojik Kavramların Biyolojik Yapı ve Çalışma İlkeleri.
Ders Kodu ve Adı: PSK314   Sosyal Antropoloji (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Antropolojinin Etimolojisi / Antropolojinin Dalları, Tanımları ve Tarihçesi/ Antropolojinin Gelişimi / Diğer Bilim Dalları İle İlişkisi/ Bilim Dünyasındaki Yeri ve Temel Okulları/ Dünya da ve Türkiye’deki Başlıca Antropologlar ile Temel Yapıtları / Antropolojinin Temel Kuramları ve Paradigmaları Çerçevesinde Çeşitli İnsan Toplulukları Arasında ki Kültürel Benzerliklerin ve Farklılıkların Tartışılması
Ders Kodu ve Adı: PSK330 Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Psikopatolojileri (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Çocukluk ve ergenlik dönemi psikopatolojisi geniş bir şekilde alınmaktadır. Duygudurum bozukluğu, yaygın gelişimsel bozukluklar, zekâ geriliği, öğrenme güçlükleri, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluklar, etyoloji / tanı/tedavi / çocuklarla psikoterapi
Ders Kodu ve Adı: PSK332 Adli Psikoloji  (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Adli Psikolojinin Temel Kavramları ve İnceleme Yöntemleri / Suç ve Suçluluğun Tanımı/ Suç Kavramının Tarihsel Geçmişi/ Suça Yatkın Kişilik Özellikleri / Ceza Ehliyeti Ölçütleri / Hukuki Ehliyet Ölçütleri / Madde Bağımlılığı ve Suç/ Akıl Hastalıkları ve Suç/ Suçlulukla Biyolojik Kavramlar ve Faktörler /  Suçlulukta Sosyolojik Kavramlar ve Faktörler .
Ders Kodu ve Adı: PSK334 Mesleki İngilizce II (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Psikolojinin ana alanlarında ilgili konularda sözcük kazanma, okuma, kavrama ve çeviri yapma uygulamalarını içerir.
Ders Kodu ve Adı: PSK336 İleri Okumalar II (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Bu dersin amacı, psikoloji öğrencilerinin mesleki alanlarına ait ulusal ve uluslararası hakemli dergilerdeki makaleleri okuyup anlama ve kritik edebilme becerilerini geliştirmektir. Dergi türlerinin incelenmesi Bir derginin kalite standartlarını nasıl belirleyebiliriz? Psikolojinin uzmanlık alanlarına göre Türkçe ve İngilizce dergi türlerinin incelenmesi. Makale türleri ve makalelerin formatı. Bir makalede olması gereken hususlar. Türkçe ve İngilizce makale örnekleri. Makalenin kuramsal temelinin analiz edilmesi. Makalenin yöntem kısmının analiz edilmesi. Makalenin bulgular kısmının analiz edilmesi .Makalenin tartışma kısmının analiz edilmesi. Gelişim psikolojisi ile ilgili bir makalenin okunup analiz edilmesi. Klinik psikoloji ile ilgili bir makalenin okunup analiz edilmesi . Endüstri psikolojisi ile ilgili bir makalenin okunup analiz edilmesi. Eğitim psikolojisi ile ilgili bir makalenin okunup analiz edilmesi. Deneysel psikoloji ile ilgili bir makalenin okunup analiz edilmesi. Sosyal psikoloji  ile ilgili bir makalenin okunup analiz edilmesi. Adli psikoloji ile ilgili bir makalenin okunup analiz edilmesi. Siber psikoloji ile ilgili bir makalenin okunup analiz edilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: İNG302 İngilizce VI (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim duyacakları; bilgi edinme, edinilen bilgiyi düzenleme ve uluslararası düzeyde kabul edilen bir biçimde yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir öğretim programı izlenmektedir.  Sebep-sonuç türünde kompozisyonların organizasyonunu (giriş paragrafı, bağlaçlar, gelişme paragrafları, sonuç paragrafı) bilir. Sebep-sonuç türünde kompozisyon yazar. Karşılaştırma türünde kompozisyonların organizasyonunu (giriş paragrafı, örnek tez cümleleri bağlaçlar,  gelişme paragrafları, sonuç paragrafı) bilir. Karşılaştırma türünde kompozisyon yazar. Bir görüş ile ilgili fikir bildiren (lehinde veya aleyhinde) kompozisyonların (giriş paragrafı, örnek tez cümleleri bağlaçlar, gelişme paragrafları, sonuç paragrafı) bilir. Bir görüş ile ilgili fikir bildiren kompozisyonlar yazar. Birlik, tutarlılık, bağlılık, bütünlük ilkelerine uygun olarak açıklayıcı paragraflar yazar ve mantık sıralaması yapar. Yazma süreci ve aşamalarına ilişkin  (yazma işinin anlaşılması, beyin fırtınası, fikirlerin düzenlenmesi, ilk taslağın yazılması, ilk taslağın yeniden yazılması, son halinin yazılması) bilgi sahibidir. Bir paragrafın nasıl genişletilip kısa deneme türüne dönüştürüleceğine ilişkin (tez cümlesi, tez cümlesinin parçaları, denemede giriş gelişme ve sonuç paragrafları) bilgi sahibidir.
Ders Kodu ve Adı: PSK338 Pozitif Psikoloji (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Pozitif Psikolojiye Giriş / Pozitif Psikolojiye Tarihsel ve Yöntemsel Bakış / Güçlü Yönlerin Tanımlanması / Zihinsel Sağlık / Öznel İyilik Hali ve Mutluluk / Kontrol ve Bilgece Farkındalık / Otantiklik ve Eşsiz Olma Arayışı / İlişkiler ve Yakınlığın Etkisi / Affetme ve Empati / Çocuklar için Pozitif Psikoloji / İyi Yaşlanmak / İş Hayatında Pozitif Psikoloji / Çok kültürlülük Bağlamı

7. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: PSK401 Bireysel Görüşme Uygulaması
Kredi / AKTS: 3 K / 5 AKTS
Ders İçeriği: Süpervizyon altında temel terapötik beceri ve tekniklerini kullanarak bireysel görüşme yapma.
Ders Kodu ve Adı: PSK403 Psikolojide Güncel Araştırmalar
Kredi / AKTS: 3 K / 4 AKTS
Ders İçeriği: Psikoloji Alanında Yapılan Güncel Çalışmalar Ve Bilimsel Yayınların Takibi / Bu Çalışmaların Tartışılması / Ders Sonunda Derleme Bir Makale Yazılması
Ders Kodu ve Adı: PSK405 Travma Sonrası Psikolojik Destek
Kredi / AKTS: 3 K / 4 AKTS
Ders İçeriği: Toplumsal ve kişisel travmalardan sonra gruba ve bireye psikolojik destek için kullanılacak tekniklerin teorik ve pratik alt yapısı hakkında bilgi verilmesi.
Ders Kodu ve Adı: PSK407 Psikofarmakoloji
Kredi / AKTS: 3 K / 4 AKTS
Ders İçeriği: Farmakolojinin Temel Kavramları / Merkezi  Sinir Sistemini İlgilendiren İlaçlar İle İlgili Genel Bilgiler / Psikotroplar / Psikotrop İlaçların Kullanım Biçimleri ve Etkileri
Ders Kodu ve Adı: PSK421 Staj
Kredi / AKTS: 0 K / 4 AKTS
Ders İçeriği: Eğitim sırasında edinilen teorik bilgilerin profesyonel ortamda uygulanmasını içerir.
Ders Kodu ve Adı: PSK413   Wisc-R Zeka Testi (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Yaygın Kullanılan Zeka Testleri / Psikoloji Alanında Kullanılan Bilişsel Testler / “Zeka Ölçümü” Konusunda Tarihi Gelişimler ile Bugün Kullanılan Yöntemler / Objektif ve Projektif Yöntemler İle Farklılıkları / Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeğinin Kullanıldığı Alanlar / Tanıya Katkıları / Alt Testlerinin Değerlendirmesi
Ders Kodu ve Adı: PSK415   Grup Dinamikleri ve Çatışma (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Grup Ortamında Bireye Yardım / Grup Nedir? / Grupta Psikolojik Destekte Grup Kuralları / Grup Süreci / Teknikler ve Sonlandırma/ Yaşantı Grubu ve ya Konu Merkezli Grup Oluşumları / Uygulama Çalışmaları Yapılarak Grup Süreci Hakkında Farkındalık Kazanılması
Ders Kodu ve Adı: PSK417   Psikolojide Deneysel Yaklaşım (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Öğrenme, Hafıza Veya Dil Kullanımı Konularında Deney Örgüsünü Belirleme / Deney Uygulama ve Sonuçlarını Raporlama / Uygulamalı Olarak Deney Yapma
Ders Kodu ve Adı: PSK419   Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Çocuk Yetiştirme Stilleri / Bağlanma / Sosyal Cinsiyet Gelişimi / Ahlaki Gelişim /  Gelişim Psikolojisinde Diğer Özel Konuların İncelenmesi
Ders Kodu ve Adı: PSK423 Vaka Analizi (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Psikopatolojik vakalar farklı kuramsal çerçeveler açısından incelenir.
Ders Kodu ve Adı: PSK425 Kişilik Bozuklukları (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Kişilik bozuklukları / kişilik bozukluklarının gelişimi ve tanı kritlerleri / farklı teorik yaklaşımların kişilik bozukluklarına yaklaşımı / tedavisi ve psikoterapisi
Ders Kodu ve Adı: PSK427 Siyaset Psikolojisi (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Giriş niteliğindeki bu derste bireyin ideolojik ve siyasal tutumlarının anlaşılmasına yönelik kuramlara ağırlık verilecektir. Ek olarak kamuoyu, propaganda ve ikna süreçleri uygulamalı çalışmalardaki bulgular öğrencilere tanıtılacaktır. Tarihsel koşullar / Frankfurt ekolü ve Yetkeci Kişilik Kuramı / Diğer Yetkecilik Kuramları / Bilişsel Stil Yaklaşımları / Şema Kuramı / Grup Kuramları-1 / Terör Yönetimi Kuramı / Kamuoyu ve Propaganda-1 / Siyasal İdeolojiler ve Görüş Farkları
Ders Kodu ve Adı: PSK433 Postmodern Terapiler (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Postmodern terapilerin genel özellikleri / Çözüm odaklı terapi / öyküsel terapi/ kabul ve kararlıkık terapisi / Farkındalık Temelli Terapiler / Diyalektik Davranışçı Terapi / Posmodern Aile Terapileri
Ders Kodu ve Adı: İNG401 İngilizce VII (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: İyi düzeyde İngilizce kullanılan, güncel konular üzerine yazılmış makalelerin,  kısa edebi hikayelerin ve mitolojik hikayelerin sınıf içinde okunarak tartışılması, öğrencilerin  fikirlerini sözlü ve yazılı olarak aktarmaları.
Ders Kodu ve Adı: PSK437 Mesleki İngilizce III (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Psikolojinin ana alanlarında ilgili konularda sözcük kazanma, okuma, kavrama ve çeviri yapma uygulamalarını içerir.
Ders Kodu ve Adı: PSK435 İleri Okumalar I (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Bu dersin amacı, psikoloji öğrencilerinin mesleki alanlarına ait ulusal ve uluslararası hakemli dergilerdeki makaleleri okuyup anlama ve kritik edebilme becerilerini geliştirmektir. Dergi türlerinin incelenmesi Bir derginin kalite standartlarını nasıl belirleyebiliriz? Psikolojinin uzmanlık alanlarına göre Türkçe ve İngilizce dergi türlerinin incelenmesi. Makale türleri ve makalelerin formatı. Bir makalede olması gereken hususlar. Türkçe ve İngilizce makale örnekleri. Makalenin kuramsal temelinin analiz edilmesi. Makalenin yöntem kısmının analiz edilmesi. Makalenin bulgular kısmının analiz edilmesi .Makalenin tartışma kısmının analiz edilmesi. Gelişim psikolojisi ile ilgili bir makalenin okunup analiz edilmesi. Klinik psikoloji ile ilgili bir makalenin okunup analiz edilmesi . Endüstri psikolojisi ile ilgili bir makalenin okunup analiz edilmesi. Eğitim psikolojisi ile ilgili bir makalenin okunup analiz edilmesi. Deneysel psikoloji ile ilgili bir makalenin okunup analiz edilmesi. Sosyal psikoloji  ile ilgili bir makalenin okunup analiz edilmesi. Adli psikoloji ile ilgili bir makalenin okunup analiz edilmesi. Siber psikoloji ile ilgili bir makalenin okunup analiz edilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

8. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: PSK402  Grup Terapileri
Kredi / AKTS: 3 K / 6 AKTS
Ders İçeriği: Grup Terapileri İlgili Temel Kavram ve İlkeler/  Terapi Grupları Oluştururken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar / Terapi Süreci / Terapi Sürecinde Ortaya Çıkabilecek Sorunlar ve Bu Sorunlarla Baş Etme /  Grup Terapisi Beceri ve Teknikleri / Grubun Evreleri / Farklı Sorunlara ve Yaş Dönemlerine Yönelik Gruplarla Çalışmaların Teorik ve Pratik Anlatımı
Ders Kodu ve Adı: PSK404 Psikoloji Semineri
Kredi / AKTS: 3 K / 6 AKTS
Ders İçeriği: Her hafta psikoloji alanın yeni bir konusu hakkında uzmanların geleceği ve öğrencilere interaktif bir sunum yapacağı bir derstir.
Ders Kodu ve Adı: PSK406 Psikolojide Etik İlkeler
Kredi / AKTS: 3 K / 6 AKTS
Ders İçeriği: İnsan İnsana İletişimde ve Genel Anlamda Uygulamalı Psikolojide Temel Etik Kavramlar/ Standartlar ve Önemleri / Görüşme Sürecindeki Gizlilik İlkesinin Tanıtılması ve Uygulaması / Sınır Koyma / Danışanlardan İzin Alma / Uygulamalı Örnekler /Psikoloji Araştırmalarında Ortaya Çıkan Etik Sorunlar
Ders Kodu ve Adı: PSK412  Krize Müdahale ve Destek (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Kriz Kavramı Ve Krizin Psiko-Biyolojik Yansımaları /  Krizin Kültürel Boyutu/ İnsanların Baş Etme Farklılıkları İle Psikolojik Sağaltım Boyutunda ve Müdahale Aşamasında Uygulamalı Teknikler
Ders Kodu ve Adı: PSK414    Oyun Terapisi (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Oyunun Çocukların Hayatındaki Anlamı / Uyumlu ve Uyumsuz Çocuklarla Tedavi Süresince Oyun Aşamaları/ Oyun Terapisti, Gerekli Kişilik Özellikleri / Tedavi Uygulamasında Oyun Terapistinin Rolü
Ders Kodu ve Adı: PSK416   Kişilik Testleri(Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Yaygın Kullanılan Kişilik Testlerine Giriş / Sahada Kullanılan Kişilik Testleri Tanıtılır /  Kişilik Ölçümünde Farklı Kuramsal Yaklaşımlar / Ölçümde Durumluluk-Süreklilik Anlayışı / Davranışın Klinik Seyrini Kestirme / Yaygın Olarak Kullanılan Projektif  ve Objektif Testlerden Örnekler
Ders Kodu ve Adı: PSK418   Psikanalize Giriş(Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Bu Derste Psikanalizin Doğuşu / Temel Kavramların Özellikle Lacan Ve Freud Çerçevesinde İncelenmesi / Psikanaliz Süreci
Ders Kodu ve Adı: PSK420   Psikoterapi Teknikleri (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Psikoterapi Tanımları/ Psikoterapi Yaklaşımları / Psikoterapi Etkinliği İle İlgili Araştırmalar / Psikoterapide Geçerli Olan Mesleki Etik Kurallar
Ders Kodu ve Adı: PSK422 Kişiler Arası Dinamikler (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Bağlanma / kaygı / savunma mekanizmaları / değer / yargı / duygu / etkileşim / kişiler arası dinamikler / duygular / Öğrencilerin ilişkisel bağlam hakkındaki farkındalığını arttırmayı amaçlar.
Ders Kodu ve Adı: PSK424 Siyaset Psikolojisinde Seçme Konular (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Bu derste, Siyaset Psikolojisi’nin belli başlı uygulama alanlarındaki uzman görüşü ve örnek çalışmaları üzerinde durularak, güncel konularla ilgili yazılmış olan Siyaset Psikolojisi makaleleri ele alınacaktır.
Ders Kodu ve Adı: PSK426 Siber Psikoloji (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: İnternetin Tarihçesi / İnternetin İnsanın Yaşamına Etkisi / İnternetin İnsanlar Üzerindeki Psikososyal Etkisi / İnternetin Aile İlişkilerini Etkilemesi / İnternetin Eğitim / Sosyal Medya ve Kimliği Etkilemesi / İnternet Bağımlılığı / Siber Zorbalık / İnternetin İnsan Arasındaki İlişki Geleceği.
Ders Kodu ve Adı: PSK436 İleri Okumalar II (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Bu dersin amacı, psikoloji öğrencilerinin mesleki alanlarına ait ulusal ve uluslararası hakemli dergilerdeki makaleleri okuyup anlama ve kritik edebilme becerilerini geliştirmektir. Dergi türlerinin incelenmesi Bir derginin kalite standartlarını nasıl belirleyebiliriz? Psikolojinin uzmanlık alanlarına göre Türkçe ve İngilizce dergi türlerinin incelenmesi. Makale türleri ve makalelerin formatı. Bir makalede olması gereken hususlar. Türkçe ve İngilizce makale örnekleri. Makalenin kuramsal temelinin analiz edilmesi. Makalenin yöntem kısmının analiz edilmesi. Makalenin bulgular kısmının analiz edilmesi .Makalenin tartışma kısmının analiz edilmesi. Gelişim psikolojisi ile ilgili bir makalenin okunup analiz edilmesi. Klinik psikoloji ile ilgili bir makalenin okunup analiz edilmesi . Endüstri psikolojisi ile ilgili bir makalenin okunup analiz edilmesi. Eğitim psikolojisi ile ilgili bir makalenin okunup analiz edilmesi. Deneysel psikoloji ile ilgili bir makalenin okunup analiz edilmesi. Sosyal psikoloji  ile ilgili bir makalenin okunup analiz edilmesi. Adli psikoloji ile ilgili bir makalenin okunup analiz edilmesi. Siber psikoloji ile ilgili bir makalenin okunup analiz edilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: PSK430 Vaka Analizi II (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Psikopatolojik vakalar  farklı kuramsal çerçeveler açısından incelenir.
Ders Kodu ve Adı: PSK428 Varoluşçu Psikoterapi  (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Varoluşçu psikoterapinin felsefi ve teorik temelleri / Varoluşçu felsefi akımların temel prensipleri / klinik pratik / fenomenoloji / varoluşçu psikoterapi tekniklerinin boyutları
Ders Kodu ve Adı: PSK438 Mesleki İngilizce IV (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Psikolojinin ana alanlarında ilgili konularda sözcük kazanma, okuma, kavrama ve çeviri yapma uygulamalarını içerir.
Ders Kodu ve Adı: İNG402 İngilizce VIII (Seçmeli)
Kredi / AKTS: 2 K / 3 AKTS
Ders İçeriği: Sosyal bilimler disiplinleri ve tanımları. Sosyal bilimler ile ilgili yazılı ve görsel kaynaklardan arkeoloji, tarih, sanat, edebiyat, sinema ve hukuk alanlarında okuma, izleme ve tartışma.