Doktora | Psikoloji | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

PSİKOLOJİ

Doktora

Klinik Psikoloji Doktora Programı

Hem klinik uygulama hem de akademik alanda ihtiyaç duyulan uzmanlar yetiştirmek amacıyla yürütülen Klinik Psikoloji Doktora Programından mezun olacak öğrencilerin, kuramsal ve uygulamalı bilgiye hakim, derinlikli psikoterapi becerisi kazanmış, eleştirel düşünebilen ve yapacağı bilimsel araştırmalarla alana katkı sağlayacak donanıma sahip uzmanlar olmaları amaçlanmaktadır.

Klinik Psikoloji doktora programı, bilgisini bu alandaki diğer disiplinlerle işbirliği yapabilecek tarzda kullanabilen, multidisipliner bir öğrenme ve düşünme tarzı benimsemiş,  sağlam bir psikopatoloji ve klinik bilgi alt yapısına sahip ve bu bilgiyi uygulamaya aktarabilen, klinik psikoloji alanında ki yeni gelişmeleri izleyen, hem evrensel ahlâk normlarını hem de bilimsel etik kavrayışını özümsemiş uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program Yeterlilikleri
Klinik Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak ve uygulamadaki yansımalarını göz önünde bulunduracak şekilde sahiptir.
Klinik Psikoloji alanınına özgü bilimsel ve güncel bilginin doğruluğunu değerlendirebilmenin ötesinde bu bilgilerle ilişkili olduğu bilinen disiplinler ile psikoloji bilimi arasındaki etkileşimi kavrar.
Klinik Psikoloji alanı ile ilgili takip ettiği güncel çalışmaların sorun çözme, eleştirel düşünme ve karar verme gibi üst bilişsel süreçleri kullanarak yeni düşüncelere ve araştırmalara dönüşmesini sağlar.
Klinik Psikoloji alanı ile ilgili bilgi birikiminin oluşturulmasına mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun olarak gerçekleştirdiği çalışmalarla hem ulusal hem de uluslararası düzeyde katkıda bulunur ve sosyal oluşumlarda yer alır.
Klinik Psikoloji doktora eğitiminden elde ettiği bilgileri yaptığı araştırmalar çerçevesinde geliştirir
Klinik Psikolojinin etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) kullandığı analiz ve tekniklerinin uygulamadaki yansımalarını aktarabilme yeteneğine sahiptir
Hem kişisel hem de mesleki yaşamında yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutuma sahiptir ve demokrasi, insan hakları, bilimsel ve mesleki etik değerlere bağlılık gösterir.
Bağımsız birer uzman-araştırmacı olacak derecede bilimsel yöntem ve tekniklere ve bilim insanlarının bağlı olması gereken etik ilkelere ilişkin derin ve kapsamlı bilgiye sahiptir.
Hem kişisel hem de mesleki yaşamında yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutuma sahiptir ve demokrasi, insan hakları, bilimsel ve mesleki etik değerlere bağlılık gösterir.
Klinik Psikoloji alanında sahip olduğu kuramsal bilgi birikimini, eleştirel bir gözle ele alıp, yorumlayıp- yeniden sentezleyecek derinlik ve kapsamda, alana ve literatürüne ilişkin bilgi birikime sahiptir.
Klinik psikoloji alanında bağımsız araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını rapor haline getirerek sunar.

Klinik Psikoloji Doktora Programı Kayıt ve Kabul Şartları

Klinik psikoloji doktora programına başvuracak adayların Psikoloji ya da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü lisans ve klinik psikoloji yüksek lisans programı mezunu olmaları gerekmektedir.
Klinik Psikoloji Doktora Programına başvurabilmek için adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 55 ya da eşdeğer puan almış olması gerekmektedir.
Klinik Psikoloji Doktora programına başvuracak adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde (EA) en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir.
Yüksek Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları gerekmektedir.
Başvuruların değerlendirilmesi:
 Değerlendirme Klinik Psikoloji Doktora Programı için 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde (EA), ALES’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %20’si, yazılı bilim sınavının % 15’i ve sözlü mülakat notunun %15’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
Klinik psikoloji doktora programı başvurularında, yazılı bilim sınavından 70 puanın altında alan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup, mülakata giremeyeceklerdir.