Staj / CO-OP | Psikoloji | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

PSİKOLOJİ

Staj / CO-OP

Psikoloji Bölümü Zorunlu Staj Uygulaması

Amaç
Zorunlu stajın amacı, öğrencilerin gözlem yapabilmesi, lisans öğrenimleri boyunca aldıkları kuramsal bilgilerin meslek yaşamında nasıl uygulandığını öğrenebilmesi, gelecekte seçerek uzmanlaşmak istediği alt alanı belirleyebilmesi, deneyim kazanabilmesi, özetle seçtiği mesleğe daha iyi hazırlanabilmesidir.
Stajın Zamanı ve Süresi
Lisans programını bitirebilmek için zorunlu staj süresi 20 iş günüdür. Öğrenciler stajlarının tamamını tek bir kurumda tamamlayabilecekleri gibi iki ayrı kurumda da tamamlayabilir.
Zorunlu stajlar öğrencilerin yedinci yarıyıla geçtikleri yaz aylarında yapılır.
Kredisiz bir ders olan PSK441 Staj / Klinik Uygulama dersi en erken 3. sınıfı tamamlamış psikoloji bölümü öğrencileri tarafından, final haftasının bitimini takiben yaz aylarında yapılır
Yaz stajı akademik takvime göre yedinci yarıyılın başlamamış olması şartıyla eylül ayına kadar uzatılabilir.
Staj yapacak öğrenciler altıncı yarıyılda, akademik takvimde belirlenen ders kesimi tarihine kadar staj yapacakları kurumu, staj tarihlerini belirlerler ve staja başlama ile ilgili tüm işlemleri tamamlarlar.
Staj Yapılabilecek Yerler 
Zorunlu staj, Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, Adalet Bakanlığına kuruluşlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kuruluşlar, psikolojik danışmanlık ve psikoterapi merkezleri, şirketlerin insan kaynakları bölümleri, rehabilitasyon merkezleri, kreşler ve psikologların mesleklerini icra ettikleri diğer kuruluşlarda yapılabilir. Klinik psikoloji stajı, resmi ya da özel sağlık kurum ya da kuruluşlarının psikiyatri bölümlerinde ve staj koordinatörünün/danışmanın onayladığı diğer kurum ve kuruluşlar yapılır.
Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Alınmış Olması Gereken Dersler
Zorunlu yaz stajı için öğrencilerin üçüncü sınıfı tamamlamış olması gerekmektedir.
Öğrencinin zorunlu staj yapacağı alt alanla ilgili temel derslerini almış olması gerekmektedir.
Staj Yapılacak Psikoloji Alt Alanı Tamamlanması Gereken Dersler
Klinik Psikoloji Psikopatoloji I ve Psikopatoloji II
Gelişim Psikolojisi Gelişim Psikolojisi I ve Gelişim Psikoloji II
Sosyal Psikoloji Sosyal Psikoloji I ve Sosyal Psikoloji II
Psikolojinin diğer alt branşlarında (örn.,adli psikoloji, endüstri ve örgüt psikolojisi vb.) staj yapmak isteyen öğrenciler Staj Danışmanı ile görüşülmelidir.
Zorunlu Staj Başvuru ve Kabul Süreci
Klinik Uygulama/Staj sürecinin ilk işlemi öğrencinin zorunlu stajını yapacağı kurumu seçmesi, kurum yetkilileri ile görüşmesi ve onlar tarafından staja kabul edilmesidir.
Kuruma kabul edildikten sonra öğrenci “Staj / Klinik Uygulama Başvuru ve Kabul Formunu (Ek-1)” üç kopya olarak eksiksiz doldurur.  Form, öğrenci ve staj komisyonu tarafından imzalanır. Eksik doldurulan formlar kabul edilmez.
Öğrenci imzalı formları staj yapacağı kuruma götürür ve formlar kurum tarafından onaylanır. Kuruma ait kaşe/mühür ve imza olması zorunludur.
Öğrenci, Kurum tarafından onaylanan formlardan ikisini, iki adet kimlik fotokopisi ve doldurduğu iki adet SGK Taahhütnamesi (Ek-2 ve Ek 3) ile birlikte staj danışmanına teslim eder ve bunlar öğrencinin staj dosyasında saklanır. Sigorta işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için öğrencinin belgelerini en geç staj başlayacağı aydan bir önceki ayın ilk haftasında bölüme teslim etmesi gerekmektedir.
Öğrenci, Staj komisyonu tarafından onaylanan Staj /Klinik Uygulama Başvuru Ve Kabul Formunun bir kopyasını, staj yapacağı kuruma teslim eder.
Öğrenci, staj yapacağı kuruma, “Zorunlu Staj Değerlendirme Formu”nu (Ek-4) teslim eder. Bu belge öğrencinin stajını tamamlamasından sonra kurum tarafından doldurulur ve imzalanır. Form, kurum tarafından kapalı zarf içerisinde öğrenciye teslim edilir. Formda kurumun mühür ya da kaşesinin olması zorunludur.
Staj Sürecinde Yapılması Gerekenler
Staj süresince yapılan faaliyetlerin özetlendiği staj defterinin haftalık olarak doldurulması gerekmektedir. Staj defteri word dökümanı şeklinde tutulabileceği gibi el yazısı ile de doldurulabilir.
Staj defterinde, o gün içinde yapılan faaliyetler kısaca özetlenmelidir. Deftere yapılan her girişe mutlaka tarih atılmalıdır.
Staj defteri staj bitiminde staj danışmanına teslim edilmelidir.
Öğrencilerin staj süreleri içinde dikkat etmesi gereken diğer konular aşağıda belirtilmiştir:
Belirlenen süreler içinde mutlaka kurumda bulunulmalı,
Kurumda verilen görev ve faaliyetler yürütülmeli,
Yapılan işin niteliksel ve niceliksel olarak beklenen standartlar ve üzerinde olması için çaba sarf edilmeli,
Üniversitemizin ve Bölümümüzün temsil edildiğinin bilincinde olunmalı,
Etik olmayan hiçbir davranışta bulunulmamalıdır.
Staj Sonrasında Yapılması Gerekenler
Kurum tarafından düzenlenen Zorunlu Staj Değerlendirme Formu ya kapalı zarf içinde öğrenciye teslim edilir ya da posta yoluyla staj danışmanına gönderilir.
Stajını tamamlayan öğrenci staj süresinde doldurduğu “Staj Defterini” hazırlar (Ek-5).  Öğrencinin staj defterini ve Zorunlu Staj Değerlendirme Formunu tüm sayfaları kurum tarafından onaylanmış (imzalanmış ve kaşelenmiş) şekilde yedinci yarıyılın Kasım ayına kadar Staj Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Staj/Klinik Uygulama dersinden başarısız sayılır. Staj dersi uygulamalı bir ders olduğu için öğrencinin bütünleme sınav hakkı bulunmamaktadır.
Diğer konular
Gönüllü olarak yapılan isteğe bağlı stajlarda öğrencinin staj raporu hazırlama zorunluluğu yoktur, okul tarafından sigorta primi ödenmez, resmi yazı verilmez.
Klinik Uygulama/Staj Başvuru ve Kabul formu, Staj Defteri, Zorunlu Staj Değerlendirme Formu ve SGK Taahhütnameleri aşağıdaki linklerden indirilebilir.

Psikoloji Bölümü Staj Formları (Lisans Öğrencileri İçin)

Ek 1: Klinik Uygulama/Staj Başvuru ve Kabul Formu (Lisans)

Ek 2: SGK Tahhütname (Kapsamındayım)

Ek 3: SGK Tahhütname (Kapsamında Değilim)

Ek 4: Zorunlu Staj Değerlendirme Formu

Ek 5: Staj Defteri

Ek 6:  Staj Taahhütnamesi (Pandemi)

Ek7: Staj Sözleşmesi