Doktora Ders İçerikleri | Psikoloji | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

PSİKOLOJİ

Doktora Ders İçerikleri

Ders Kodu ve Adı: PSK 603 Klinik Psikolojide Araştırma Yöntemleri
Kredi / AKTS: Kredi:3 AKTS:10
Ders İçeriği: Bilimsel yöntem ve metodolojinin temel prensip ve kavramları, bilimsel araştırma etiği konuları ele alınır. Klinik psikoloji alanında kullanılan, özellikle nicel yöntemler olmak üzere, nicel ve nitel araştırma yöntemleri hakkında uygulama düzeyinde bilgi ve yetkinliğin arttırılması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında bir araştırma raporunun hazırlanması gerekmektedir.
Ders Kodu ve Adı: PSK671 Klinik Uygulama
Kredi / AKTS: Kredi:3 AKTS:5
Ders İçeriği: Bu dersin amacı öğrencilerin ilgili hastane ve kliniklerde uzman süpervizyonunda çalışarak uygulama tecrübesi kazanmasıdır. 
Ders Kodu ve Adı: PSK651 Süpervizyon I
Kredi / AKTS: Kredi:3 AKTS:5
Ders İçeriği: Bir klinik ortamda, denetimli (süpervizyonlu) bir uygulamayı içerir. Değerlendirme, teşhis ve psikoterapi ile ilgili çeşitli becerilerin geliştirilmesine önem verilir.
Ders Kodu ve Adı: PSK652  Süpervizyon II
Kredi / AKTS: Kredi:3 AKTS:5
Ders İçeriği: Bir klinik ortamda, denetimli (süpervizyonlu) bir uygulamayı içerir. Değerlendirme, teşhis ve psikoterapi ile ilgili çeşitli becerilerin geliştirilmesine önem verilir.
Ders Kodu ve Adı: PSK545 Seminer
Kredi / AKTS: Kredi:3 AKTS:10
Ders İçeriği: Bu dersin amacı öğrencileri tez konusu seçmek için literatür taraması yapmaya yöneltmek ve araştırma konusu bulup tez önerisi sunmalarına rehberlik yapmaktır. Dersin sonunda öğrencilerden beklenen ilgilendikleri alanda literatür taraması yapmaları ve tez önerilerini oluşturmalarıdır.
Ders Kodu ve Adı: PSK699 Tez
Kredi / AKTS: Kredi:0 AKTS:30
Ders İçeriği: Klinik psikoloji alanında özgün bir araştırma konusu belirlenerek tez danışmanı denetiminde yürütülür ve jüriye  sunulur.
Ders Kodu ve Adı: PSK 623 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi
Kredi / AKTS: Kredi:3   AKTS:10

 

Ders İçeriği: Çocukluk ve ergenlik dönemi psikopatolojisi geniş bir şekilde ele alınır. Çocuk ve ergenlerde duygu durum bozuklukları, yaygın gelişimsel bozukluklar, mental retardasyon, öğrenme güçlüğü, anksiyete bozuklukları, psikotik bozuklukların etiyolojisi, değerlendirilmesi tanı ve tedavileri farklı bakış açıları temel  alınarak incelenir.
Ders Kodu ve Adı: PSK 606 Klinik Psikoloji Uygulamaları II
Kredi / AKTS: Kredi:3  AKTS:10

Ders İçeriği: Klinik psikoloji uygulamaları I dersinin devamı niteliğindedir. Dersin amacı klinik alanda öğrencilere süpervizyonla pratik kazandırmaktır.  Bu ders kapsamında öğrencilere klinik görüşme, gözlem, ölçek ve testlerin seçimi, sonuçların yorumlanması ve psikoterapi planı yapma becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Ders uygulama sürecinde meydana çıkan problemlerin belirlenmesi ve tartışılması, ayrıca rapor şekline getirilmesini içerir.
Ders Kodu ve Adı: PSK 605 Klinik Psikoloji Uygulamaları I
Kredi / AKTS: Kredi:3   AKTS:10

Ders İçeriği: Dersin amacı klinik alanda öğrencilere süpervizyonla pratik kazandırmaktır.  Bu ders kapsamında öğrencilere klinik görüşme, gözlem, ölçek ve testlerin seçimi, sonuçların yorumlanması ve psikoterapi planı yapma becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Ders uygulama sürecinde meydana çıkan problemlerin belirlenmesi ve tartışılması, ayrıca rapor şekline getirilmesini içerir.

Ders Kodu ve Adı: PSK 601 Psikoloji İçin İleri İstatistik
Kredi / AKTS: Kredi:3   AKTS:10

Ders İçeriği: Çok değişkenli istatistiklerin kullanım alanları, çoklu regresyon, ANOVA ve ANCOVA, MANOVA ve MANCOVA, faktör analizleri, yapısal eşitlik modeli, çok düzeyli doğrusal modelleme ve çok yönlü frekans analizleri gibi ileri düzey istatistik analiz yöntemleri ve bu analizlerin raporlanması  dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Ders Kodu ve Adı: PSK 624 Yaşlanma Psikolojisi
Kredi / AKTS: Kredi:3  AKTS:10

Ders İçeriği: Yaşlılığa genel bakış, yaşlılık kuramları,   yaşlanmaya bağlı olarak farklılaşan psikomotor, bilişsel ve duygusal değişiklikleri incelenir. Yaşlanmayla ilgili olarak yapılan araştırma bulgu ve konuları tartışılır.

Ders Kodu ve Adı: PSK 626 Kişilik Bozukluklarının Psikoterapisi

Kredi / AKTS: Kredi:3   AKTS:10

 

Ders İçeriği: Kişilik bozukluklarını değerlendirme, tanı ve tedavisi, kişilik bozuklukları ile çalışmada farklı psikoterapi yaklaşımları, Klinik uygulamada, kişilik bozukluklarının psikoterapisinde karşılaşılan zorluklar ve dikkat edilmesi gereken hususlar dersin içeriğini oluşturmaktadır
Ders Kodu ve Adı: PSK 628 Erişkin Psikopatolojisi ve Psikoterapisi 
Kredi / AKTS: Kredi:3   AKTS:10

 

Ders İçeriği: DSM-5 kapsamında psikotik bozukluklar ve duygudurum bozuklukları, anksiyete bozuklukları, kişilik bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, yeme bozukluklarının ve diğer psikopatlojik bozuklukların etyolojisi, semptomatolojisi tedavisi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: PSK 630 İletişim Süreçleri ve Bozuklukları
Kredi / AKTS: Kredi:3   AKTS:10

Ders İçeriği: Kişilerarası iletişim, dinleme becerileri, ilişki/etkileşim süreci, iletişimdeki engeller, çatışma ve uzlaşma,  kültürel farklılıklar ve iletişim dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Ders Kodu ve Adı: PSK 631 Psikopatolojide Kültürel Etmenler
Kredi / AKTS: Kredi:3   AKTS:10

Ders İçeriği: Kültürel özelliklerin psikopatoloji üzerindeki etkisi üzerinde durulur.

Ders Kodu ve Adı: PSK 632 Psikopatolojide Duygu
Kredi / AKTS: Kredi:3  AKTS:10

 

Ders İçeriği: Psikopatoloji ile duygular arasındaki ilişki ve kuramsal olarak duyguların incelenmesi üzerinde durulur.
Ders Kodu ve Adı: PSK 633 Dinamik Psikoterapi
Kredi / AKTS: Kredi:3   AKTS:10

Ders İçeriği: Dinamik psikoterapinin temelleri, nesne ilişkileri teorisi, bağlanma teorisi, dinamik görüşme ve değerlendirme, dinamik psikoterapi sürecinin özellikleri ve pratiği öğretilir.

Ders Kodu ve Adı: PSK 636 Öyküsel Terapi
Kredi / AKTS: Kredi:3  AKTS:10

Ders İçeriği: Dışsallaştırma, içselleşetirme, baskın hikaye, tercih edilen hikaye, yeniden yazma, haritalama, dış şahitlik ve öyküsel terapinin diğer temel kavramları ile pratik uygulamalara yer verilir.

Ders Kodu ve Adı: PSK 637 Kabul ve Kararlılık Terapisi
Kredi / AKTS: Kredi:3   AKTS:10

Ders İçeriği: Davranışçılık, işlevsel bağlamcılık, ilişkisel çerçeve kuramı, psikolojik katılık ve esneklik, bilişsel ayrışma, yaşantısal kaçınma, kabullenme, kavramsallaştırılmış benlik ve değerler gibi kabul ve kararlılık terapisinin temel kavramları üzerinde durulur, pratik uygulamalara yer verilir.

Ders Kodu ve Adı: PSK 642 Bilişsel İşlevleri Değerlendirme
Kredi / AKTS: Kredi:3   AKTS:10

Ders İçeriği: Bu ders kapsamında bilişsel işlevler ve beyin yapıları arasındaki ilişki, psikopatolojilerde bilişsel bozulmaların özellikleri, ve bilişsel işlevleri değerlendirmede kullanılan nöropsikolojik testler üzerinde durulur.

Ders Kodu ve Adı: PSK 645 Aile ve Evlilik Terapisi
Kredi / AKTS: Kredi:3  AKTS:10

Ders İçeriği: Aile ve evlilik terapisi alanında öğrenilen teorik bilgiler çerçevesinde, aile ve çiftlerin sorunlarına yönelik formülasyon yapılması, uygun girişimlerin planlanması, uygulanması ve müdahaleye yönelik becerilerin geliştirilmesi üzerinde durulur.

Ders Kodu ve Adı: PSK 641 Klinik Psikofarmakoloji
Kredi / AKTS: Kredi:3  AKTS:10

Ders İçeriği: Psikopatolojileri açıklayan biyolojik yaklaşımlar açıklanır, psikoterapiyi desteklemede kullanılan ilaçların farmakolojik özellikleri, etki mekanizmaları, yan etkileri öğretilir. Psikopatoloji ve farmakolojik destek üzerine yapılan güncel araştırmalar,  üzerinde tartışılarak incelenir.
Ders Kodu ve Adı: PSK 640 Yeni Psikoterapiler
Kredi / AKTS: Kredi:3   AKTS:10

 

Ders İçeriği: Diyalektik davranış terapisi, kabul kararlılık terapisi, öyküsel terapi, farkındalık terapisi gibi son yıllarda yaygınlaşan yeni psikoterapi teknikleri dersin içeriğini oluşturur.
Ders Kodu ve Adı: PSK 639 İleri Psikoterapi Teknikleri

Kredi / AKTS: Kredi:3   AKTS:10

 

Ders İçeriği: Psikodinamik psikoterapi,  akılcı duygusal davranış terapisi, bilişsel davranışçı psikoterapi, sorun çözme terapisi, transaksiyonel analiz, psikodrama gibi psikoterapi tekniklerin teorisi incelenir ve uygulamalara yer verilir.
Ders Kodu ve Adı: PSK 638 Farkındalık Terapisi

Kredi / AKTS: Kredi:3   AKTS:10

 

Ders İçeriği: Bilişsel Davranışçı terapilerde üçüncü dalga akımlar arasında yer alan farkındalık terapisinin, şimdiye odaklanma, yargısızlık, kabullenme, gözlem, farkındalık becerileri kazanma  gibi teorik bilgilerinin yanı sıra uygulamaları üzerinde durulur
Ders Kodu ve Adı: PSK 643 Klinik Değerlendirme
Kredi / AKTS: Kredi:3   AKTS:10

Ders İçeriği: Psikolojik değerlendirme yöntemlerinin teorik ve pratik özellikleri öğretilir. Psikometrik ölçekleri uygulama ve yorumlama konusunda kuramsal ve uygulamaya dönük bilgi ve beceri kazandırılır.

Ders Kodu ve Adı: PSK 644 Klinik Değerlendirme Uygulamaları
Kredi / AKTS: Kredi:3  AKTS:10

 

Ders İçeriği: Bu ders kapsamında klinik görüşme, gözlem, ölçek ve testlerin seçimi, sonuçların yorumlanması ve terapi planı yapma becerileri kazandırılır. Klinik uygulamada karşılaşılan problemler süprevizyon eşliğinde tartışılarak klinik değerlendirme konusunda pratik kazandırılır, Test, görüşme ve gözlem yoluyla edilen bulgular raporlaştırılarak sunulur.
Ders Kodu ve Adı: PSK 646 Psikolojik Testler

Kredi / AKTS: Kredi:3   AKTS:10

 

Ders İçeriği: MMPI, projektif tesler , zeka testleri ve klinik psikoloji alanında kullanılan yaygın testler ve ölçeklerin uygulama alanları, raporlaştırılması üzerinde durulur.
Ders Kodu ve Adı: PSK 647 Klinik Psikolojide Vaka Çalışmaları
Kredi / AKTS: Kredi:3  AKTS:10

Ders İçeriği: Dersin amacı klinik alanda öğrencilere süpervizyonla pratik kazandırmaktır.  Klinik uygulamada karşılaşılan vakalar farklı psikoterapi yaklaşımları çerçevesinde değerlendirilir.